Projekt Ellenőrzés

Image

PROJEKT ELLENŐRZÉS
-
"BANKI" Műszaki ellenőr

Cégünk a projekt műszaki ellenőrzés keretében az építési folyamat során, a hitelszerződések által megkívánt (Pénzintézet által előírt) rendszerességgel vállal helyszíni ellenőrzést, műszaki és pénzügyi jelentések készítését.

  A műszaki ellenőri tevékenység az első hitelfolyósítást megelőzően, nyitó jelentés (ZÉRÓ RIPORT) készítésével indul, felügyelve és biztosítva a folyósításhoz szükséges feltételek teljesülését, a megkötött szerződés megfelelőségét. A projekt következő fázisaiban havi jelentések készülnek, melynek során a helyszíni szemle, valamint a megkapott dokumentáció (javarészt számlák, a projekt felelős műszaki vezetője, v. ellenőre által készített igazolások, jelentések) alapján a további hitellehívások ellenőrzésre/jóváhagyásra kerülnek.

  Az építkezés végső fázisát követően zárójelentés (ZÁRÓ RIPORT) készül, igazolva, hogy a projekt az előzetes ütemterv, költségvetés, műszaki specifikáció szerint valósult meg.

A műszaki ellenőr és a banki műszaki ellenőr jogállása és feladatköre eltérő!

műszaki ellenőr feladatait általánosságban a 158/1997. (IX 26.) Kormányrendelet rögzíti, amely szerint:

“az építési műszaki ellenőr az építmény megvalósítására irányuló építési szerelési-munka teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, valamint az építésügyi hatóság, illetve az építmény létesítését engedélyező hatóság által jóváhagyott építészeti műszaki terv betartását. Az építési műszaki ellenőr feladata különösen:

  • a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés kivitelezési tevékenység ellenőrzése, az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése;
  • a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése;
  • az építési napló külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése;
  • a hibáknak, hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése;
  • műszaki, illetve gazdasági szükségességbol indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére;
  • a munkák eltakarás a előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése;
  • az átadás-átvételi eljárásban való részvétel, egyes építményfajták műszakiteljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése;
  • a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsításának ellenőrzése.”

Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet fővállalkozó hiányában több kivitelező végzi és a megbízási szerződésben a felek másként nem rendelkeznek, a műszakiellenőr gondoskodik arról, hogy az építmény, illetve az elvégzett szakmunkák vonatkozásában az egyes kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak”.

“Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapítása esetén köteles azt haladéktalanul az építtető vagy annak megbízottja tudomására hozni”. A műszakiellenőrzésről szóló kormányrendeletben meghatározott műszaki ellenőri feladatok nem teljes körűek, a szabályozás szinte “étlapszerűen” a legáltalánosabb és legjellegzetesebb feladatokat nevesíti. A megbízás konkrét tartalmáról mindig a szerződésben kell rendelkezni.

 

A műszaki ellenőr jogai, kötelessége és felelőssége

Az építési műszaki ellenőr “megbízott”, ezen jogállásából következnek a jogai, a kötelezettségei és a felelőssége is.

Mint megbízójának, az építtetőnek helyszíni képviselője, rendelkezik mindazon jogokkal és kötelezettségekkel, amelyekkel megbízója – saját jog- és hatáskörén belül- megbízza. Ennek kereteit a kivitelező vonatkozásában az építési, szerelési, szállítási szerződések (mint vállalkozási szerződések) rögzítik.

Ez a jog és kötelezettség azonban mindenkor “képviseleti” jellegű, jogainak és kötelezettségeinek valóságos címzettje maga az építtető, a megbízó. A műszakiellenőr elsődleges feladata természetesen a hibák és hiányosságok megelőzése, ami a megfelelő szakmai tudással, gyakorlattal, az előírások betartatásával és a folyamatos ellenőrzési tevékenységgel biztosítható. Hiba és hiányosság észlelésekor az építtető értesítése mellett – vállalt szerződéses kötelezettségei szerint – a szükséges intézkedéseket is meg kell tennie. A megbízásos munkaviszonyából következően pedig munkajogi szabályok rögzítik a jogait és kötelezettségeit.

Felelőssége a megbízási feladatok szakszerű és gondos ellátásáért áll fenn.

Banki műszaki ellenőr elsőrendű feladata (a projekt műszaki ellenőrével együttműködve) a forrást biztosító bank folyamatos tájékoztatása a projekt műszaki-, gazdasági-, jogi helyzetéről, az esetlegesen előforduló hiányosságok, a projekt tervezett megvalósítását akadályozó tényezők, a tervtől való eltérések, egyéb kockázatok időben történő felismerése és jelzése! A projekt sikeres befejezésének elősegítése.

Térkép

Üzenet

Keressen bennünket!

©2024 PLÁNe Mérnökiroda • Minden jog fenntartva! • Készítette Kruller Dániel

Keresés